safa yafa

  מה כוללת עריכת לשון

    להלן פירוט מרכיבי העריכה ברמותיה השונות: 

      א. התקנה והגהה  - האחדת הטקסט מבחינת לשונו וחזותו:

*     תיקון פיסוק בהתאם לכללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית

*      האחדת הכתיב בהתאם לכללי הכתיב חסר הניקוד או כללי המוסד  המוציא לאור את הטקסט.

*     תיקון שגיאות כתיב וטעויות הקלדה

*    האחדת רווחים בין מילים ובין פסקאות בהתאם לנדרש

*     האחדת המסמך כולו מבחינת סוג הגופן, גודלו, גודל כותרותיו, מספורו,  טבלאותיו, ועוד


      ב.  ליטוש -  נוסף על המפורט בשלב א, הליטוש כולל את המרכיבים הבאים:         

*     תיקון שגיאות דקדוקיות ותחביריות

*  ניסוח מחדש של משפטים דו-משמעיים, מעורפלים ומסורבלים

*  מחיקת מילים מיותרות והשלמת מילים חסרות

*  האחדת השימוש במונחים חוזרים

*  הקפדה על בחירה מדויקת של מילים

*  העשרת אוצר המילים והתאמתו למשלב הלשוני של הטקסט

*  חלוקה הגיונית לפסקות, קישוריות הגיונית


ג.  עריכה יסודית או עריכת תוכן -  כוללת, בנוסף לרמות הקודמות, את המרכיבים הבאים:

*  בדיקת שלמותו, דיוקו ובהירותו של הטקסט

*  תיקון כשלים לוגיים בטקסט, הצעות להבהרה, להרחבה, להשמטת קטעים מיותרים

*  שינוי במבנה הטקסט ובסדר רעיונותיו

*  הצעות לגבי חלוקתו לפרקים ולתת-פרקים


ד.  שכתוב הוא כתיבת הטקסט או חלקו מחדש במשלב לשוני או במבנה שונה מזה שנכתב במקור. 


בטקסט אקדמי נדרשת גם עריכת הרישום הביבליוגרפי על-פי דרישות הפקולטה שבמסגרתה הוא נכתב 

ואילו בטקסט ספרותי דרושה הקשבה לקולו המיוחד של הכותב, לעלילה, לשפתן של הדמויות השונות ועוד. 

     עוד על עריכת לשון תוכלו לקרוא כאן