safayafa.co.il

בועז ורות מאת רמברנדט , 1640-1637 

האם זמנהוף הוא רפד? שימולב גם לשמו הפרטי 

גרסת האקדמיה                     

                               חידושי האקדמיה - נובמבר 2012 * 

תשובות לשאלות *

*  מילת השבוע - המצוק הפיסקלי

  

אמץ מילה - מילים שחודשו על ידי האקדמיה ללשון העברית

  בקישור זה תוכלו למצוא מבחר מילים שחידשה האקדמיה במאה שנות עבודתה.

      לכבוד 65 למדינה - 65 מילים שחידשה האקדמיה


    סלנג מן הימים ההם 

            

                                

                          משטרת הלשון                                     

           


 שפה חיה*

תוכלו למצוא כאן מאמרים, ממצאים וסקירות הקשורים בשימושי הלשון בימינו :

     *  שאלות בנושאים של תקינות לשונית

     *  שיבושי לשון נפוצים בקרב תלמידים ובמרשתת

     *  עיון בטקסטים בני זמננו

     *  דוגמאות נחמדות משהשטח לתופעות לשוניות

המעוניינים להוסיף משלהם מוזמנים ליצור עמי קשר כאן

        שגיאות  נפוצות

        ביצועי שירים ישראליים שיש בהם שגיאות הגייה

השימוש במילה "בכדי" כתיאור תכלית בתקופות שונות
שלטים, פרסומות, כתובות מצחיקות

  עירוב משלבים

 

 

   משחקי מילים באנגלית